CO₂-Prestatieladder2023-06-26T12:24:47+01:00

CO₂-Prestatieladder

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zuinig omgaan met energie en reststoffen en beperking van de CO2-uitstoot. Daarom neemt AHCO al sinds 2012 deel aan de CO-Prestatieladder, die bedrijven stimuleert om hun CO-uitstoot te kennen en te verminderen.

2012-2020: 27,3% minder CO-uitstoot

In 2012 is een nulmeting gedaan en zijn doelstellingen opgesteld voor de reductie van CO₂-uitstoot in de periode tot 2020. Het doel was in acht jaar tijd een reductie van 20% CO₂-uitstoot te bereiken, maar dat doel werd al veel eerder bereikt. In 2016 was de uitstoot van CO2 door AHCO al met bijna 25% verminderd en in 2020 was onze CO₂-uitstoot nog verder gedaald. In acht jaar tijd was de uitstoot van CO₂ door  ons bedrijf met 27,3% afgenomen.
In 2013 behaalden wij het certificaat CO₂-Bewust op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. Dit certificaat is daarna nog tweemaal verlengd: in de jaren 2016 en 2019. Op 1 juli 2021 heeft het KIWA ons het certificaat CO₂-Bewust niveau 3 behorend bij de CO₂-Prestatieladder uitgereikt.

Doel 2020-2024: nog eens 6% reductie van CO₂

Wij willen de positieve resultaten uit voorgaande jaren graag voortzetten. Daarom hebben wij in 2020 onze CO₂-footprint opnieuw onder de loep genomen en nieuwe doelstellingen voor CO₂-reductie opgesteld voor de periode 2020-2024.

Inzicht
Om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van ons bedrijf berekenen wij jaarlijks onze CO₂-footprint. Hierbij wordt ons energieverbruik (brandstof, gas en elektriciteit) omgerekend naar de hoeveelheid CO₂-emissie.

Reductie
AHCO wil in de periode 2020-2024 de CO₂-uitstoot van het bedrijf met 6% reduceren (totaal van scope 1 & 2). De doelstellingen en maatregelen staan vermeld in ons CO₂-Reductieplan. Op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft AHCO een pagina met documenten ter verantwoording van de voortgang van CO2-reductie.

Communicatie
AHCO Weg- en Waterbouw betrekt haar medewerkers, onderaannemers en leveranciers bij het duurzaamheidsbeleid. Door gerichte communicatie worden zij zich bewust van de uitstoot van broeikasgassen en worden zij gestimuleerd minder fossiele energie te gebruiken.

Ieder half jaar publiceren wij een communicatiebericht over de voortgang van het CO₂-reductiebeleid.
Deze communicatieberichten zijn hier te vinden:
* Communicatiebericht AHCO 2022-12
* Communicatiebericht AHCO 2022-06
* Communicatiebericht AHCO 2021-12
* Communicatiebericht AHCO 2021-07
* Communicatiebericht AHCO 2020

Participatie
AHCO Weg- en Waterbouw B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting Nederland CO₂ Neutraal, die regelmatig bijeenkomsten rond CO₂-reductie organiseert.

Footprint 2022 AHCO Weg- en Waterbouw

Uit onze meest recente footprint 2022 blijkt dat wij opnieuw veel meer CO₂ reduceren dan wij ons ten doel hadden gesteld. In de periode 2020-2022 hebben wij 65 ton CO₂ uitgestoten. Rekening houdend met de omzet bedraagt de relatieve CO₂-reductie van AHCO Weg- en Waterbouw in 2022 65% ten opzichte van 2020 in plaats van 6%.

Project Poldergemalen met biodiesel

In de periode 2021-2023 voert AHCO Weg- en Waterbouw het project “Renovatie Poldergemalen cluster 3” van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit. Dit project bestaat uit de renovatie van één gemaal en de bouw van vier nieuwe poldergemalen. Hierbij mag uitsluitend hernieuwbare biodiesel HVO100 worden gebruikt. Zie ons aparte Projectdossier Vijf Poldergemalen.