CO₂-Prestatieladder2024-04-05T15:32:06+01:00

CO₂-Prestatieladder

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, zuinig omgaan met energie en reststoffen en beperking van de CO2-uitstoot. Daarom neemt AHCO sinds 2012 deel aan de CO-Prestatieladder, die bedrijven stimuleert om hun CO-uitstoot te kennen en te verminderen.

2012-2020: 27% minder CO-uitstoot

Bij aanvang in 2012 is een nulmeting gedaan en zijn doelstellingen opgesteld voor de reductie van CO₂-uitstoot in de periode tot 2020. Het doel was in acht jaar tijd een reductie van 20% CO₂-uitstoot te bereiken, maar dat doel werd al veel eerder bereikt. In 2016 was de uitstoot van CO2 door AHCO al met bijna 25% verminderd en in 2020 was onze CO₂-uitstoot nog verder gedaald. In acht jaar tijd was de uitstoot van CO₂ door ons bedrijf met ruim 27% afgenomen.
In 2013 behaalden wij het certificaat CO₂-Bewust op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. Dit certificaat is daarna verlengd in 2016 en 2019. Op 1 juli 2021 heeft het KIWA ons het certificaat CO₂-Bewust niveau 3 behorend bij de CO₂-Prestatieladder uitgereikt.

2020-2024: nog eens 36% minder CO2-uitstoot

Wij willen de positieve resultaten uit voorgaande jaren graag voortzetten. Daarom hebben wij in 2020 nieuwe doelstellingen voor CO₂-reductie opgesteld voor de periode 2020-2024. Uit onze meest recente CO₂-footprint over 2023 blijkt dat wij de afgelopen vier jaar nog eens 36% minder CO2 hebben uitgestoten.

Inzicht: Om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van ons bedrijf berekenen wij jaarlijks onze CO₂-footprint. Hierbij wordt ons energieverbruik (brandstof, gas en elektriciteit) omgerekend naar de hoeveelheid CO₂ die ons bedrijf uitstoot.

Reductie: AHCO heeft zich in 2020 ten doel gesteld de CO₂-uitstoot van het bedrijf in de periode 2020-2024 met nog eens 6% te reduceren (totaal van scope 1 & scope 2). De doelstellingen en maatregelen staan vermeld in ons CO₂-Reductieplan. Op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft AHCO een pagina met documenten ter verantwoording van de voortgang van CO2-reductie.

Communicatie: AHCO Weg- en Waterbouw betrekt haar medewerkers, onderaannemers en leveranciers bij het duurzaamheidsbeleid. Door gerichte communicatie worden zij zich bewust van de uitstoot van broeikasgassen en worden zij gestimuleerd minder fossiele energie te gebruiken. Ieder half jaar publiceren wij een communicatiebericht over de voortgang van het CO₂-reductiebeleid.
Deze communicatieberichten zijn hier te vinden:
* Communicatiebericht AHCO 2023-12
* Communicatiebericht AHCO 2023-06
* Communicatiebericht AHCO 2022-12
* Communicatiebericht AHCO 2022-06
* Communicatiebericht AHCO 2021-12
* Communicatiebericht AHCO 2021-07
* Communicatiebericht AHCO 2020-12

Participatie: AHCO Weg- en Waterbouw B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting Positieve Impact, de opvolger van de Stichting Nederland CO₂ Neutraal, die regelmatig bijeenkomsten rond duurzaam ondernemen en CO₂-reductie organiseert. Ook in regionaal verband nemen wij deel aan initiatieven rond duurzaamheid.

Footprint 2023 AHCO Weg- en Waterbouw

Uit onze meest recente footprint over 2023 blijkt dat wij opnieuw veel meer CO₂ reduceren dan wij ons ten doel hadden gesteld. In 2023 hebben wij 49,8 ton CO₂ uitgestoten. Rekening houdend met de omzet bedraagt de relatieve CO₂-reductie van AHCO Weg- en Waterbouw in deze periode 36% ten opzichte van 2020 in plaats van de geplande 6%.

Project Poldergemalen 100% met biodiesel

In de periode 2021-2023 voerde AHCO Weg- en Waterbouw het project “Renovatie Poldergemalen cluster 3” van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit. Dit project bestaat uit de renovatie van één poldergemaal en de bouw van vier nieuwe poldergemalen. Hierbij mocht uitsluitend hernieuwbare biodiesel HVO100 worden gebruikt. Dit project is met goed resultaat afgesloten. Door het gebruik van biodiesel is in totaal 65 ton CO2 minder uitgestoten dan met gewone diesel het geval zou zijn geweest. Zie hiervoor het Projectdossier Vijf Poldergemalen.